نمایش 1–12 از 22 نتیجه

A برگ پرتقالی ابعاد50*50

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

B برگ پرتقالی ابعاد50*50

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

برگ پتوس ابعاد50*50

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

برگ پرتقالی ابلق 30*40

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

برگ رز 30*40

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

برگ فلفلی لیندا زرد 30*40

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

شبدری تک رنگ ابعاد50*50

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

شبدری دو رنگ ابعاد 30*40

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

شمشاد سبز

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی

شمشاد سبز گلریز ابعاد50*50

دیوار سبز یا گرینوال دیوار سبز مصنوعی چیست؟ گرین وال یا دیوار سبز مصنوعی، دیواری با پوششی از الیاف مصنوعی